Mina sidor Boka tid boka-nu-pil

Kvalitet och patientsäkerhet

Så arbetar Smile Tandvård med kvalitet och patientsäkerhet

Vårt kvalitetsarbete bygger på struktur och systematik. Vi genomför egenkontroller på alla våra kliniker som tillsammans med våra patienters synpunkter och klagomål utgör en viktig del till ständig förbättring. Kvalitetsarbetet är inbyggt i vårt arbetssätt och gör att vi kan implementera metoder och system som ständigt förhöjer vår upplevda kvalitet. 

Om något går fel

För oss är det viktigt att du som patient ska känna dig trygg. Vårdrelaterade klagomål och händelser som har medfört eller hade kunnat medföra vårdskada för dig som patient utreds alltid av oss på Smile Tandvård. Spannet på vad som anses utgöra vårdskada är brett och sträcker sig från allmänt klagomål till lättare eller allvarlig vårdskada. Konsekvensen av skadan kan till exempel påverkas av patientens tidigare sjukdomshistoria, nuvarande hälsotillstånd och ålder. Det här bestämmer sedan utredningens omfattning och tiden varier beroende på varje enskilt fall. Kontakta din Smileklinik

Kundklagomål – en naturlig del av vårt förbättringsarbete

För Smile är synpunkter och klagomål som vi får från våra patienter något vi tar på största allvar! På alla kliniker finns utförliga rutiner om hur man gå till väga när det händer. Smile besvarar skyndsamt klagomål från patienter och deras närstående. Det är viktigt att lära sig av misstag, varje ärende ska alltid utredas, dokumenteras och återkopplas både till berörda inom organisationen och till patienten. Har du synpunkter på vården?

Smile Tandvård